Home produkty / e-shop Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana osobných údajov je pre nás dôležitá.
Naša spoločnosť, good system s.r.o., Hliny 235, 02753 Istebné, Slovensko, je prevádzkovateľom (správcom) osobných údajov, ktoré nám poskytnete.

Aké Vaše osobné údaje spracovávame, na akom právnom základe a akú dlhú dobu?


Spracovávame Vami zadané nasledovné údaje potrebné pre doručenie Vami objednaného tovaru:
- meno a priezvisko osoby, ktorá prevezme tovar,
- e-mail, na ktorý odošleme potvrdenie objednávky,
- telefónne číslo osoby, ktorá prevezme tovar,
- adresu dodania tovaru (mesto, ulica, PSČ, prípadne názov firmy alebo organizácie)
- údaje súvisiace s objednaným tovarom (údaje o objednávke tovaru, spôsobe doručenia, ceny objednávky, spôsobe platby a o prevedenej platbe a doručení tovaru)
Tieto údaje spracovávame na základe plnenia zmluvy za účelom vybavenia Vašej objednávky a to:
- aby ste mohli dokončiť objednávku
- aby sme mohli o objednávke alebo prípadných reklamáciách s Vami komunikovať e-mailom alebo telefonicky
- aby sme Vás mohli informovať napr. o vybavení objednávky
- pre potreby doručenia tovaru, tieto informácie môžeme odovzdať našim prepravným partnerom viď sekciu: Kto Vaše osobné údaje okrem nás spracováva a komu ich poskytujeme?

Údaje poskytnuté pri nákupe tovaru môžeme spracovávať na základe oprávneného záujmu aj za účelom posielania základných noviniek a zľavových ponúk formou nepersonifikovaného newsletteru prostredníctvom e-mailu, naším oprávneným záujmom je efektívna propagácia našich produktov a služieb súvisiacich s Vašim predchádzajúcim nákupom. Proti spracovaniu na základe nášho oprávneného záujmu máte právo uplatniť námietku a odhlásiť sa zo zasielania sledovaním pokynov priamo v takejto správe. Pokiaľ sa sami neodhlásite a ani nás o to nepožiadate, pre účely zasielania základného newsletteru využívame Vaše údaje po dobu max. 12 mesiacov od posledného nákupu, potom Vás považujeme za neaktívneho zákazníka a poskytnutá e-mailová adresa bude vymazaná z databázy určenej na tento účel. V prípade e-mailových adries, ktoré ste nám poskytli pred vstúpením do platnosti nového nariadenia GDPR a ktoré sú staršie ako 12 mesiacov od posledného nákupu, na tieto adresy budeme zasielať základný newsletter max. po dobu 3 mesiacov najneskôr do 1 roka od platnosti nariadenia, pokiaľ tento zákazník nevykoná žiadnu akciu, budeme e-mailovú adresu považovať za adresu na neaktívneho zákazníka a trvalo ju vymažeme z databázy určenej na tento účel.

Údaje poskytnuté pri nákupe tovaru môžeme spracovávať aj na základe oprávneného záujmu za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly. Našimi oprávnenými záujmami sú tu ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich služieb, čo konkrétne môže znamenať napr. aby sme Vás dokázali informovať v prípade akýchkoľvek okolností, napr. závadnosti danej šarže výrobku a pod., na tento účel Vaše osobné informácie o vykonaných objednávkach uchovávame min. po dobu trvanlivosti produktu resp. po dobu, pokiaľ je možné produkt reklamovať.

V prípade, že máte u nás vytvorené konto resp. účet (čiže ste sa zaregistrovali na našej stránke), spracovanie osobných údajov je založené na vašom súhlase, keďže registrácia slúži najmä na účely priameho marketingu, čiže sa u nás registrujete, ak si želáte, aby sme Vám okrem bežného newsletteru zasielali aj personifikované zľavové ponuky a informácie. Na tento účel spracovávame ešte prístupové údaje na Vaše konto, a to:
- meno, heslo, užívateľské meno
Údaje poskytnuté pri registrácii budeme spracovávať za účelom posielania ponúk a zľavových ponúk, newsletterov a reklamy a hlavne za účelom zasielania personalizovaných ponúk, ktoré vám môžeme zaslať e-mailom, textovou správou, pomocou sociálnych sietí, oznámiť ich po telefóne alebo inými elektronickými prostriedkami, zaslať vám ich poštou alebo kuriérom, naším oprávneným záujmom je efektívna propagácia našich produktov a služieb. Proti spracovaniu na základe nášho oprávneného záujmu máte právo uplatniť námietku. Pre tieto účely využívame Vaše údaje po dobu, kým nestiahnete svoj súhlas.

Vaše osobné údaje spracovávame a naďalej zostávajú uložené v našom systéme a to iba po nevyhnutne dlhú dobu aj na základe plnenia právnych povinností:
- evidencia z dôvodov dodržiavania daňových a iných zákonných povinností a to najmä:
zákon č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník,
zákon č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa,
zákon č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty,
zákon č. 431/2002 Z.z., o účtovníctve.
- evidencia z dôvodov kontrol štátnych alebo štátom poverených kontrolných organizácií
- evidencia dodaného tovaru z dôvodu prípadnej reklamácie, upozornenia zákazníka na vadný tovar a pod.
- komunikácia so zákazníkom, pokiaľ sa vyskytnú problémy počas dodania tovaru

Na účely splnenia si našich zákonných a právnych povinností uchovávame Vaše osobné údaje súvisiace s nákupom tovaru a Vašimi objednávkami po minimálne nevyhnutnú dobu, maximálne však 10 rokov (splnenie si zákonných povinností o účtovníctve).

Ako sa u nás zaregistrujete a na čo Vám registrácia u nás slúži?

Zaregistrujete sa u nás počas krokov pri spracovaní objednávky vo Vašom košíku. Registrácia u nás je dobrovoľná a nežiadame od Vás žiadne zbytočné údaje navyše, len údaje potrebné k vytvoreniu a prihláseniu sa do Vašeho konta (účtu).
Vytvorenie konta na našej stránke Vám slúži na zjednodušenie zadávania údajov o doručení tovaru pri ďaľšej objednávke a súčasne Vám poskytuje možnosť byť informovaní o novinkách (newsletter), ponukách, akciách, zľavových ponukách a pod.
Vaše uložené osobné údaje môžeme využiť na naše účely na základe oprávneného záujmu, pokiaľ by sme tieto údaje chceli využiť napr. na komunikáciu s Vami, posielanie zľavových ponúk, newsletterov a pod., vyžiadame si od Vás súhlas napr. pri poslaní takejto ponuky, zo zasielania ponúk či newsletterov sa môžete kedykoľvek odhlásiť. Vaše konto Vám na požiadanie vymažeme. Proti spracovaniu na základe nášho oprávneného záujmu máte právo uplatniť námietku. Pre tieto účely využívame Vaše údaje po dobu max. 6 mesiacov od registrácie.

Ako ešte získavame Vaše údaje?

V prípade, že nemáme nejaký tovar v ponuke, môžete si vyžiadať informáciu, kedy bude tovar opäť dostupný, a to tak, že zadáte svoj email. Tento údaj je v našom systéme spojený len na informáciu, že pokiaľ tento tovar bude opäť v ponuke, automaticky zašleme na tento email notifikáciu. Po tomto úkone bude Váš email automaticky vymazaný. Tento údaj nie je spojený so žiadnym iným údajom (napr. s identifikačnými údajmi - ako meno , telefónne číslo alebo adresa) a nie je nikomu poskytovaný (žiadnemu ďalšiemu spracovateľovi).
Pokiaľ u nás nakúpite, môžeme v súvislosti s plnením uzatvorenej kúpnej zmluvy získať dodatočné údaje o vašich objednávkach od bánk, našich partnerov prevádzkujúcich platobné systémy, prepravných partnerov a to napríklad údaj o čísle vášho účtu, úspešnom vykonaní platby, alebo doručenia a prevzatia tovaru.
Neuchovávame však žiadne osobné identifikačné informácie o návštevníkoch našej stránky, pokiaľ nedošlo k objednaniu tovaru.

Kto Vaše osobné údaje okrem nás spracováva a komu ich poskytujeme?

Všetky spomenuté osobné údaje spracovávame my ako správca. To znamená, že my stanovujeme zhora vymedzené účely, pre ktoré vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracovania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie.
Vaše osobné údaje môžeme odovzdávať tiež ďalším subjektom, ktoré sa nachádzajú v úlohe správcu, a to:
- prepravným partnerom DPD, Geis, Slovenská pošta
Tieto údaje a údaje o objednávke, tovare a platbe můžu byť ďalej sprístupnené:
- kontrolným subjektom štátnych alebo štátom poverených organizácií
Nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame vaše údaje na marketingové účely tretím stranám.

Aké sú Vaše práva pri spracovaní osobných údajov?


Právo na prístup:
Máte právo vedieť, aké Vaše osobné údaje spracovávame. Pokiaľ ste si nie istí, aké Vaše osobné údaje spracovávame, můžete nás o túto informáciu požiadať.

Právo na opravu:

Máte právo nás požiadať o opravu alebo doplnenie Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame.

Právo na vymazanie:

Musíte brať na vedomie, že aj napriek Vašemu právu vymazania Vašich osobných údajov, pokiaľ ste u nás vykonali nákup, toto nie je vždy úplne a v plnom rozsahu okamžite možné - pretože to nemôže brániť našim zákonným a právnym povinnostiam.
Všetky osobné údaje klientov vrátane údajov o objednávkach však vymažeme aj bez požiadania zo všetkých elektronických umiestnení ako aj vo fyzickej podobe (napr. z našeho účtovníctva) po uplynutí našich zákonných a právnych povinností uvedených vyššie.  
Na požiadanie však vymažeme všetky Vaše údaje uložené na našej stránke, pokiaľ ste registrovaný užívateľ, čiže zmažeme Vaše konto vrátane všetkých údajov, ktoré ste pri jeho vytváraní poskytli.
Pokiaľ spracovávame Vaše osobné údaje, ale nevykonali ste u nás žiadny nákup, budú Vaše osobné údaje na požiadanie vymazané bez zbytočného odkladu, ak spracovanie vašich osobných údajov nie je naďalej potrebné pre splnenie našej právnej povinnosti alebo určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracovania:

Toto právo Vám umožňuje v istých prípadoch žiadať o to, aby Vaše osobné údaje neboli predmetom žiadnych ďaľších operácií spracovania.
Pokiaľ sa jedná o spracovávanie údajov na základe našich oprávnených záujmov, môžete využiť svoje právo namietať proti spracovaniu (napr. sa môžete odhlásiť z rozosielania newsletterov či reklamných ponúk).

Právo na prenositeľnosť:

Máte právo získať od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré ste nám vy sami poskytli a ktoré spracovávame na základe vášho súhlasu a na základe plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Právo namietať proti spracovaniu:

Môžete využiť svoje právo namietať proti spracovaniu na základe našich oprávnených záujmov (napr. sa môžete odhlásiť z rozosielania newsletterov či reklamných ponúk).

Právo podať sťažnosť:
Uplatnením práv vyššie uvedeným spôsobom nie je nijako dotknuté vaše právo podať sťažnosť u príslušného dozorného úradu. Toto právo môžete uplatniť najmä v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti nami vykonávanému spracovaniu osobných údajov môžete podať na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Ako si môžete uplatniť svoje práva?

Kontaktujte nás e-mailom na info@sum.sk, telefonicky alebo poštou na adresu good system s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 3369, 02601 Dolný Kubín. Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, maximálne však do 1 mesiaca. Vo výnimočných prípadoch môžeme tento termín predĺžiť o 2 mesiace, avšak sme povinní Vás o tom informovať a predĺženie termínu zdôvodniť.

Zodpovedná osoba:

Vymenovali sme zodpovednú osobu na zabezpečenie toho, aby sme vaše osobné údaje stále spracúvali otvoreným, správnym a zákonným spôsobom. S našou zodpovednou osobou sa môžete skontaktovať na adrese info@sum.sk, do predmetu správy napíšte DPO.

 

Súbory cookies:

Naša stránka môže využívať "cookies".
Prehliadaním webovej stránky vyjadrujete súhlas s ich používaním.  
Pokiaľ navštívite náš web, do vášho zariadenia sa ukladajú a následne sa z neho čítajú malé súbory ako cookies. Cookie je malý súbor písmen a čísel, ktorý sa pri návšeteve našeho webu ukladá vo vašom internetovom prehliadači alebo pevnom disku vášho počítača.

Cookies umožňujú najmä bežnú funkcionalitu stránky ako napr. aby sa Vám pri prechádzaní našou stránkou nazmazal obsah košíka alebo aby ste ostali prihlásení.
Cookies nám taktiež umožňujú napr. sledovať návštevnosť nášho webu, jeho jednotlivých stránok, vytvárať štatistiky a prehľady a merať účinnosť reklamy a tiež k prepojeniu so sociálnymi sieťami ako Facebook, ako je zabezpečenie funkcií pre tlačidlo "Páči sa mi to".
Pri analýze návštevnosti našeho webu nesledujeme Vaše identifikačné údaje, využívame službu Google Analytics, spoločnosti Google Ireland Limited však neposkytujeme žiadne Vaše identifikačné osobné údaje, iba všeobecné analytické údaje.

Neuchovávame vaše osobné údaje, čo sa týka cookies. Súbory cookies môžete jednoducho vymazať zo svojho počítača alebo mobilného zariadenia pomocou prehliadača internetu. Pokyny o tom, ako manipulovať so súbormi cookies a vymazať ich, nájdete vo svojom prehliadači v časti „Pomoc.“ Môžete si zvoliť možnosť deaktivovať súbory cookies alebo dostávať správu o každom zaslaní súboru cookies do vášho počítača či mobilného zariadenia. Upozorňujeme, že ak si zvolíte možnosť deaktivácie súborov cookies, nebudete môcť pravdepodobne plne využiť všetky naše funkcie.